Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ služby

Obchodné meno: Madviso s.r.o.
Sídlo: Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava
IČO: 50 545 060
DIČ: 2120365258
IČ DPH: SK2120365258
Registrácia: OR Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka č. 114663/B

IBAN: SK38 1100 0000 0029 4002 9953
SWIFT: TATRSKBX

Zastúpená:               Karol Voltemár

Článok I.

O službe

Služba Midasto Ecommerce slúži na tvorbu a aktualizáciu internetového obchodu postaveného na jadre MadviShop, ktoré vyvinula spoločnosť Madviso s.r.o., aby poskytovala možnosť založenia internetového obchodu na mieru alebo na cloude. Midasto Ecommerce je riešenie internetového obchodu na prenájom.

Spoločnosť Madviso s.r.o. prevádzkuje všetky služby samostatne a nespolupracuje s inými spoločnosťami, ktoré by v mene Madviso s.r.o. vykonávali služby, napr. registrácie do internetových katalógov, zvyšovanie návštevnosti web stránok, marketingové, SEO alebo iné služby. Akákoľvek ponuka od konkurenčnej firmy je považovaná za podvodné jednanie a zneužitie dobrého mena spoločnosti Madviso s.r.o. a značky Midasto a jej domén Midasto.sk a Madvishop.sk na ponuku služieb cudzej firmy.

Madviso s.r.o. spolupracuje s partnermi, ktorí ponúkajú na web stránkach a internetových obchodoch vytvorených v systéme Midasto Ecommerce tvorbu grafického dizajnu a programovanie individuálne, ako samostatné podnikateľské subjekty. Partneri nemajú oprávnenie konať v mene Madviso s.r.o. a v mene služby Midasto Ecommerce.

Článok II.

Ustanovenia

 1. Používateľ služby Midasto Ecommerce musí byť osoba vo veku od 18 rokov.
 2. Používateľ vyplnením objednávkového formulára Midasto Ecommerce dáva súhlas na zasielanie elektronických faktúr. Používateľ je povinný neodkladne informovať prevádzkovateľa o zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä o zmene e-mailovej adresy.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby meniť Všeobecné obchodné podmienky používania služby Midasto Ecommerce.
 4. Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Prevádzkovateľa a Používateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Používateľom.
 5. Za Zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka. Návrh Zmluvy (Objednávka) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o Užívateľovi a Službách a ich záväzné objednanie u Poskytovateľa.
 6. Prevádzkovateľ Používateľa prostredníctvom emailu informuje o registračnom procese v službe Midasto Ecommerce. Prevádzkovateľ Používateľa emailom informuje aj o úspešnosti registrácie, o ukončení testovacej prevádzky, vyzve na vyplnenie fakturačných údajov, vyzve na úhradu za služby, informuje o zaplatení záväzkov, zašle predfaktúru a faktúru, informuje o výmaze web stránok vytvorených v službe Midasto Ecommerce a podobne. Prevádzkovateľ emailom, telefonicky alebo prostredníctvom sms, informuje o novinkách služby Midasto Ecommerce a ponukách Prevádzkovateľa.
 7. Používateľ služby Midasto Ecommerce si prenajíma v zvolenom časovom intervale redakčný systém MadviShop, spolu s priestorom na serveri a inými službami, a teda nie je vlastníkom licencie redakčného systému MadviShop.
 8. Prevádzkovateľ se bude snažiť o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby.
 9. Prevádzkovateľ nezaručuje, že služba Midasto Ecommerce splní špecifické požiadavky Používateľa a nezodpovedá za škody tým spôsobené (ušlý zisk). V prípade záujmu o doprogramovanie funkcionality bude objednávka riešená individuálne ako tvorba internetového obchodu na mieru.
 10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát, či za dočasné prerušenie služby.
 11. Prevádzkovateľ považuje kontaktný email Používateľa za email osoby kompetentnej pre realizáciu akýchkoľvek zmien webovej prezentácie (presmerovanie domény, objednávka doplnkových sluižeb, zmena prihlasovacích údajov, a pod.)
 12. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah web stránok, vytvorených používateľmi.
 13. Používateľ je zodpovedný za zálohovanie obsahu svojej web prezentácie v textovej forme.
 14. Používateľ sa zaväzuje, že nebude úmyselne zneužívať systém alebo inak preťažovať server.
 15. Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na web stránkach Prevádzkovateľa.
 16. Postihy za znovuaktiváciu a neuhradenie faktúr sa riadia platným cenníkom, ktorý je zverejnený na web stránkach Prevádzkovateľa.
 17. Používateľ je povinný v zmysle platných zákonov SR uviesť na web stránke (napr. v sekcii Obchodné podmienky): svoju identitu; obchodné meno; adresu; ceny tovaru a služieb vrátane daní; dodacie náklady, ak existujú; údaje o platbe, dodávke; existenciu práv a podmienok, za ktorých možno odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku; časové obdobie ponúkanej ceny.
 18. Ak je Prevádzkovateľom web stránky spoločnosť poskytujúca úvery, pôžičky a hypotéky, je povinná do 5 dní od vyplnenia objednávky Midasto Ecommerce dokladovať platné povolenie na prevádzkovanie tejto činnosti na území Slovenskej Republiky. Potvrdenie je možné zaslať na adresu info@madviso.com.
 19. Právnická a fyzická osoba sídliaca/žijúca mimo územia členských štátov EÚ zašle do 2 dní od vyplnenia objednávky potvrdenie o pobyte v danom štáte, resp. sken potvrdenia o podnikaní v danom štáte, v prípade právnickej osoby.
 20. Používateľ súhlasí, že službu Midasto Ecommerce nebude poskytovať tretím osobám. Pre služby Midasto Ecommerce platí cenník dostupný na webovej stránke midasto.sk. Právo poskytovania služieb tretím osobám majú len partneri Prevádzkovateľa služby, aj v tomto prípade platí cenník ako na midasto.sk.
 21. Na každej web stránke vygenerovanej službou Midasto Ecommerce v balíkoch Starter, Basic a Pro je krátky textový odkaz na službu Midasto Ecommerce a autora služby.

Článok III.

Testovacie obdobie

Používateľ má k dispozícii 30 dní pre testovanie a vyskúšanie služby zdarma. Ihneď po objednaní služby Používateľom (pomocou objednávkového formulára na webovej stránke riešenia Midasto Ecommerce, v redakčnom systéme MadviShop alebo pomocou emailu), prechádza stav služby do predplateného obdobia a Poskytovateľ zašle Používateľovi faktúru (výzvu na úhradu). Používateľ nemôže ďalej využívať zostávajúce dni testovacieho obdobia zdarma, pretože služba prechádza do predplateného obdobia.

Článok IV.

Postihy za neuhradenie faktúry

 1. Neuhradením faktúry 3 dni po dátume splatnosti nastane deaktivovanie stránky, zákaz prístupu do systému.
 2. Neuhradenie faktúry 14 dní po dátume splatnosti dôjde k odobratiu domény, respektíve internetovej adresy, vymazanie databázy internetovej stránky a FTP zo servera.

Článok V.

Ukončenie služby a odstúpenie od zmluvy

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu ukončiť poskytovanie služby za týchto podmienok:

 1. stránky porušujú zákony štátu, v ktorom sa služba prevádzkuje alebo sú v rozpore s dobrými mravmi, ponúkajúce pornografický materiál (obrázky, video, text);
 2. na stránkach je ponúkaný nelegálne získaný softvér alebo podobné produkty, za účelom jeho predaja alebo poskytovania tretím osobám;
 3. obsah stránok poškodzuje dobré meno prevádzkovateľa;
 4. stránky nie sú aktívne, na stránkach nebol viac ako 2 mesiace zaznamenaný žiadny prístup (táto podmienka neplatí pre platiacich používateľov);
 5. pri registrácii stránky bol zadaný neexistujúci email, neexistujúce IČO, DIČ alebo IČ DPH spoločnosti
 6. Používateľ porušuje všeobecné obchodné podmienky používania služby Midasto Ecommerce;
 7. ak používateľ porušuje podmienky spoločnosti Google pre inzerciu v reklamnom systéme Google AdWords alebo v Google AdSense;
 8. v prípade, že stránky sú zamerané na rozširovanie nevyžiadaných emailov (spam), či verejné chat-stránky;
 9. v prípade uvádzania nepravdivých alebo zavádzajúcich kontaktných údajov prevádzkovateľa na webstránke alebo internetovom obchode;
 10. uvádzanie nepravdivých alebo zavádzajúcich fakturačných údajov prevádzkovateľa (sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH) na web stránke alebo internetovom obchode;
 11. ak stránky extrémne preťažujú databázové systémy;
 12. stránky obsahujú nadmerné množstvo filmových a hudobných súborov (mp3, mpeg, avi, atď.).

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch nie je Prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné služby Midasto Ecommerce.

V prípade ukončenia služby pred uplynutím predplateného obdobia na základe žiadosti Používateľa, nie je Prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné služby Midasto Ecommerce.

Odstúpenie od zmluvy – rozviazanie zmluvy v rámci predplateného obdobia, resp. po obdržaní výzvy na úhradu.

Spotrebiteľ je povinný oznámiť svoje rozhodnutie o ukončení prenájmu redakčného systému emailom na: info@madviso.com.

Článok VI.

Ukončenie služby, odstúpenie od zmluvy

Používateľ si môže v administrácii webu doobjednať bloky z vyššej verzie, resp. zvoliť si iný balík služieb (napr. objedná si prechod z balíka Starter na Pro alebo opačne). Používateľ objedná zmenu balíka služieb aj odoslaním žiadosti o zmenu balíka cez kontaktný formulár alebo email info@madviso.com, potom Prevádzkovateľ nastaví balík služieb podľa žiadosti Používateľa.

Zmena v balíku služieb sa uskutoční od nasledujúceho fakturačného obdobia po úhrade splatných faktúr za súčasné fakturačné obdobie. Pri zmene na nižší balík služieb Prevádzkovateľ nevracia rozdiel predplatného za služby Midasto.sk za obdobie od momentu objednávky nižšieho balíka služieb po ukončenie súčasného fakturačného obdobia vyššieho balíka služieb.

Článok VII.

GDPR

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, resp. uzavretím Zmluvy, Používateľ potvrdzuje, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením a že ich v celom rozsahu akceptuje.
 2. Prevádzkovateľ je správcom osobných údajov používateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: „GDPR“). Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým s GDPR.
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
 4. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky Používateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a vykonávania ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.
 5. Prevádzkovateľ pre plnenie licenčnej zmluvy používa služby subdodávateľov, najmä prevádzkovateľov mailingových služieb a prevádzkovateľa webhostingu. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľ a subdodávateľ webhostingu uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorej subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, a teda nesie voči Používateľovi priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenie osobných údajov.
 6. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Používateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po jej uplynutí tejto doby budú údaje vymazané.
 7. Používateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR. Používateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má Používateľ právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 8. Používateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.
 9. Používateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné Zmluvu uzavrieť či ju zo strany Prevádzkovateľa plniť.
 10. Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.
 11. Záujemca o využívanie služieb Prevádzkovateľa vyplnením formulára:
  1. súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Prevádzkovateľa a tretích subjektov, nie však častejšie, ako 1x týždenne, a zároveň
  2. prehlasuje, že zasielanie informácií nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Zb. v znení noviel, lebo Používateľ so zasielaním informácií podľa bodu 9.11.1 v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Zb. výslovne súhlasí,
  3. súhlas podľa tohto odseku môže Používateľ kedykoľvek písomne ​​odvolať na info@madviso.com.
 12. Prevádzkovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. súbory cookie. Používaním webu Používateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie.

Práva a povinnosti medzi správcom a spracovateľom
(spracovateľská zmluva)

 1. Prevádzkovateľ je vo vzťahu k osobným údajom klientov Používateľa spracovateľom podľa čl. 28 GDPR. Používateľ je správcom týchto údajov.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje v rozsahu a za účelom uvedeným v týchto podmienok. Prostriedky spracovania budú automatizované. Prevádzkovateľ bude v rámci spracovania osobné údaje zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, uchovávať, blokovať a likvidovať. Prevádzkovateľ nie je oprávnený osobné údaje spracovávať v rozpore alebo nad rámec stanovený týmito podmienkami.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje v tomto rozsahu:
  1. bežné osobné údaje,
  2. osobitné kategórie údajov podľa čl. 9 GDPR, ktoré Používateľ získal v súvislosti s vlastnou obchodnou činnosťou.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje v súvislosti alebo na základe zmluvy o poskytovaní softvéru s názvom MadviShop uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Používateľom.
 5. Osobné údaje je možné spracovávať len na pracoviskách Prevádzkovateľa alebo jeho subdodávateľov podľa týchto obchodných podmienok.
 6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje klientov Používateľa, to všetko po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom a z uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 7. Používateľ udeľuje povolenie so zapojením subdodávateľov ako ďalšieho spracovateľa podľa čl. 28 ods. 2 GDPR. Subdodávateľom je prevádzkovateľ webhostingu redakčného systému MadviShop. Používateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov zmluvnými doménovými registrátormi Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú spracovávané na účely vedenia údajov o Používateľovi v centrálnych registroch doménových mien (od okamihu registrácie doménového mena). Používateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov subdodávateľom helpdesk systému Prevádzkovateľa. Používateľ ďalej udeľuje Prevádzkovateľovi všeobecné povolenie zapojiť do spracovania ďalšieho spracovateľa osobných údajov, Prevádzkovateľ však musí Používateľa písomne ​​informovať o všetkých plánovaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradenia a poskytnúť Používateľovi možnosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. Prevádzkovateľ musí uložiť svojim subdodávateľom v postavení spracovateľa osobných údajov rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, ako sú stanovené v týchto podmienkach.
 8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:
  1. osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi a na základe pokynov Používateľa, t.j. pre výkon všetkých činností potrebných pre plnenie zmluvy.
 9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.
 10. Prijaté technické a organizačné opatrenia zodpovedajú miere rizika. Prevádzkovateľ pomocou nich zaisťuje neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania, a včas obnovuje dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade, fyzických či technických incidentov.
 11. Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Prevádzkovateľa.
 12. K osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Prevádzkovateľa a subdodávateľov podľa týchto podmienok, ktoré budú mať Prevádzkovateľom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá takáto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom.
 13. Oprávnené osoby Prevádzkovateľa, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Prevádzkovateľ zabezpečí ich preukázateľné zaviazanie k tejto povinnosti. Prevádzkovateľ zabezpečí, že táto povinnosť pre Prevádzkovateľa aj oprávnených osôb bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k Prevádzkovateľovi.
 14. Pokiaľ je to možné, Prevádzkovateľ bude Používateľovi pomáhať prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, potrebných na splnenie povinnosti Používateľa reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby uvedených v GDPR; rovnako tak pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovaní a informácií, ktoré má Prevádzkovateľ k dispozícii.
 15. Po ukončení poskytovania plnenia, ktoré je spojené so spracovaním, podľa týchto podmienok, je Prevádzkovateľ povinný všetky osobné údaje vymazať, alebo ich vrátiť Používateľovi, pokiaľ nemá povinnosť uchovávať osobné údaje na základe osobitného zákona.
 16. Prevádzkovateľ poskytne Používateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti podľa tejto zmluvy a GDPR, umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonávané Používateľom alebo iným audítorom, ktorého Používateľ poveril.
 17. Používateľ sa zaväzuje neodkladne deklarovať všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok a poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie týchto podmienok.
 18. Používateľ nesie zodpovednosť za správnosť všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o registráciu doménového mena, ktoré sa týkajú osôb uvedených v žiadosti, a vyhlasuje, že získal súhlas všetkých fyzických osôb, ktorých osobné údaje majú byť na základe žiadosti o registráciu vedené v centrálnom registri doménových mien a zaväzuje sa takýto súhlas získať aj v prípade zmien takýchto osôb alebo údajov o takýchto osobách. Používateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu akékoľvek zmeny v osobných údajoch, ktoré Prevádzkovateľovi poskytol.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ktorý budeme ďalej v texte uvádzať ako „zákon o ochrane osobných údajov“) osobné údaje spracúvame vo viacerých informačných systémoch. V rámci remarketingu v Ads využívame vlastné zoznamy zákazníkov, preto vám na základe vašich preferencií pošleme napr. personalizovanú ponuku.

Spracovanie osobných údajov

Ak žiadate informácie o našich službách, potrebujete pomôcť alebo poradiť

Za účelom pomoci s výberom služieb, poskytnutia podpory a odpovedí na vaše otázky, spracúvame meno, priezvisko, telefónne číslo a emailovú adresu. Tieto údaje získavame prostredníctvom našich kontaktných formulárov umiestnených na webovej stránke, telefonickým kontaktom s vami alebo prostredníctvom emailu.

Ak si u nás objednáte službu
prevádzky web stránky alebo e-shopu

S cieľom dodávať službu, ktorú si vyberiete, testujete alebo objednáte prostredníctvom nášho elektronického obchodu, budeme spracovávať vaše meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a emailovú adresu.

Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k plneniu samotného predmetu zmluvy, k priradeniu platby, prípadne k poskytnutiu iných súvisiacich služieb (napríklad reklamačné povinnosti, či iné súvisiace s právnymi predpismi upravujúcimi napríklad ochranu spotrebiteľa).

Nakoľko ďalšie možné získané osobné údaje vás a vašich zákazníkov súvisia s výberom služby, ktorú vám poskytneme, nie je možné vopred určiť presný zoznam osobných údajov za účelom nášho ďalšieho spracovania. Držíme sa však zásady, že o vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré sú naozaj nevyhnutné.

Zasielanie noviniek emailom

Prísun vždy aktuálnych a relevantných noviniek zabezpečujeme formou krátkych emailových správ alebo zasielaním elektronických kníh, obsahujúcich hodnotné informácie pre rozvoj vášho podnikania. Za týmto účelom spracovávame vašu adresu elektronickej pošty (email). Avšak vždy na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odhlasovacieho linku. Tento nájdete v každej emailovej správe, ktorú od nás obdržíte.

Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame neposkytneme ani nesprístupnime bez vášho súhlasu žiadnym tretím stranám. Výnimkou je povinnosť vyplývajúca zo všeobecne záväzných právnych predpisov inštitúcii ako napríklad Daňový úrad, polícia, súdy, a ďalšie oprávnené subjekty.

Politika používania cookies

Naša internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies. Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Využívaním našich internetových stránok súhlasíte s využívaním technológie cookies. Pri prechádzaní webových stránok Midasto Ecommerce umiestnime vo vašom internetovom prehliadači reklamné súbory cookies, vďaka ktorým lepšie porozumieme predmetu vášho záujmu.

Práva dotknutej osoby

Zákon o ochrane osobných údajov poskytuje dotknutým osobám, pričom dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov a to v podobe tzv. práv dotknutých osôb.

Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie;
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Vo veci otázok ochrany vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom emailovej adresy info@madviso.com. Radi vám odpovieme a pomôžeme.

Článok VIII.

Autor služby a redakčného systému

Autor redakčného systému MadviShop je spoločnosť Madviso s.r.o., ktorá software a službu vyvinula. Spoločnosť vlastní všetky práva duševného vlastníctva, zdrojové kódy. Madviso s.r.o. je autorom grafických návrhov a šablón, používaných v Midasto Ecommerce.

Používateľ služby Midasto Ecommerce a tretie strany sa zaväzujú v prípade akéhokoľvek porušenia záväzkov a neoprávneného zásahu do autorského práva (skopírovanie stránky, grafických návrhov ap.) poskytnúť autorovi nemajetkovú ujmu v peniazoch, pričom právo na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia zostáva nedotknuté.

Článok IX.

Obchodné tajomstvo

Vzájomne poskytnuté podklady a dokumentácia sú predmetom obchodného tajomstva. Obe zmluvné strany sa zaväzujú držať v tajnosti odovzdané dokumenty, technickú dokumentáciu a ďalšie informácie, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou a vykonávaním diela.

Obe zmluvné strany sú povinné chrániť toto obchodné tajomstvo a sú povinné zaviazať k ochrane tohto obchodného tajomstva i osoby, ktoré použije k vykonaniu tejto zmluvy.

Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie o výrobných, obchodných a organizačných skutočnostiach a postupoch, ktoré získajú počas trvania zmluvného vzťahu zostanú utajené a nevyužijú ich bez súhlasu druhej zmluvnej strany vo svoj prospech, ani v prospech tretej osoby, a to ani po ukončení platnosti tejto zmluvy.

Článok X.

Cena a platobné podmienky

Za poskytnutie služieb prináleží poskytovateľovi odmena podľa cenníka Poskytovateľa, ktorý je v prílohe obchodných podmienok.

Pre internetový obchod na prenájom budú hostingové a servisné zabezpečenie prevádzky, ako aj riešenia s aktualizáciami, poskytované pre každú doménu. Poplatok bude účtovaný podľa typu služby. Fakturácia sa realizuje na mesačnej báze. V prípade špecifických požiadaviek služieb na mieru budú poskytované a účtované podľa cenníka, zadaním objednávky, ktorá je nad rámec dohodnutého servisného balíka. Balík sa dá operatívne prispôsobiť podľa aktuálneho obratu riešenia.

Obratová provízia je definovaná súčtom hodnôt objednávok bez DPH na konci mesiaca. Bude účtovaná fixná položka a % výška z obratu z DPH, ktorý sa vypočíta z hodnoty celkových objednávok realizovaných cez e-shop na prenájom Midasto bez DPH. Obsah jednotlivých balíkov podrobne rozoberá tabuľka nižšie, ktorá je zároveň súčasťou každej zmluvy. Zmenu balíka je možné vykonať každý mesiac, vzájomnou dohodou zmluvných strán a podpísaním dodatku k zmluve o poskytovaní služieb.

V cene nie je nadpráca a nové požiadavky, ktoré sa nacenia hodinovou sadzbou 24 – 40€ podľa typu práce, napríklad vyplývajúce z nových požiadaviek.

Všetky uvedené sumy sú bez DPH.

Príloha

Cenník

BalíkStarterBasicProEnterprise
Cena6€18€48€82€
Obratová provízia
3%2%1%0,5%
Užívatelia15NeobmedzeneNeobmedzene
Produktov1003000500050000
Počet kategórií10NeobmedzeneNeobmedzeneNeobmedzene
Disk5 GB10 GB30 GB50 GB

Posledná aktualizácia vykonaná dňa 02.04.2019.{